Masterclass Vrouwelijk Leiderschap

Ben je een hoogopgeleide vrouw en ambieer je een topfunctie in de (non) profit sector, de politiek of het maatschappelijk middenveld in Rotterdam?

Dan is dit je kans! Schrijf je in voor de Masterclass Vrouwelijk Leiderschap en geef jouw ontwikkeling een boost!

 

Aanleiding

Meisjes doen het al jaren beter in het onderwijs dan jongens. Ze hebben een betere startkwalificatie en de cijfers laten zien dat meer jonge vrouwen dan jonge mannen een hbo – of universitaire opleiding volgen of hebben afgerond. De jonge vrouwen van nu vinden deelname aan de arbeidsmarkt een vanzelfsprekendheid. Het kostwinnersmodel is achterhaald; jonge vrouwen pleiten voor een gelijke verdeling van werk en zorg, zeker de hoogopgeleiden vrouwen. Er heeft een ware cultuuromslag plaatsgevonden.[1]

Op basis van bovenstaande onderzoeksgegevens van het Sociaal Cultureel Planbureau hebben we nu en in de toekomst te maken met een enorme grote groep (jonge) vrouwen die hoog gekwalificeerd zijn en ambities hebben om hogerop te komen. Die van werkvloer functies willen doorstromen naar subtopfuncties (het managementkader) en uiteindelijk een topfunctie (leden van de raden van bestuur/directie en raden van commissarissen) ambiëren.[2]

Alleen de vraag hierbij is hoe een dergelijke doorstroming te bewerkstelligen in zowel de politiek, het maatschappelijk middenveld en de (non) profit sector? In een aantal sectoren zoals zorg en onderwijs bestaat het personeelsbestand uit ongeveer twee derde vrouwen. In het bedrijfsleven is één derde van de werknemers vrouw. Hoewel er een verbetering zichtbaar is in het aantal vrouwen dat werkzaam is in de subtop van non profit sectoren, zijn vrouwen over het algemeen nog steeds ondervertegenwoordigt in de subtop en top van zowel profit als non profit sectoren.[3] Dit geldt ook voor de stad Rotterdam. In de Rotterdamse gemeente- en deelraden is er in de loop der jaren een zichtbaar betere afspiegeling van de samenleving gerealiseerd, maar nog steeds zijn vrouwen ondervertegenwoordigd en minder zichtbaar in de lokale politiek.

Voor een toekomstbestendige doorstroming van vrouwen zullen politieke, maatschappelijke en (non) profit organisaties optimaler gebruik dienen te maken van talentvolle vrouwen. Daarnaast is het van belang de ambitieuze vrouwen zélf te empoweren om hun ambitie een toonaangevende politieke, bestuurlijke of zakelijke functie te bekleden te verwezenlijken. Kortom, meer inzet op diversiteit aan de top voor en door vrouwen!


Doel

Stichting InMovement en Lokaal Rotterdam richten zich met het gezamenlijk traject ‘Masterclass Vrouwelijk Leiderschap’ op een duurzame ontwikkeling bij de hoger opgeleide vrouwen om hun talenten optimaal te benutten in de Rotterdamse politiek of de (non) profit sector. Er zal specifieke aandacht zijn voor:

  • Het bevorderen van carrièremogelijkheden van vrouwen;
  • Het aanboren van onbenut kapitaal van vrouwelijk toptalent;
  • De toegevoegde waarde van vrouwelijk leiderschap;
  • Het bevorderen van netwerkvorming;
  • Het creëren van een Rotterdamse ‘masterclass’ aan vrouwelijk toptalent met ambitie.


[1] Emancipatiemonitor 2012, Sociaal Cultureel Planbureau, pg. 40-49

[2] Emancipatiemonitor 2012, Sociaal Cultureel Planbureau, pg. 126

[3] Emancipatiemonitor 2012, Sociaal Cultureel Planbureau, pg. 74